HerstelmijnRelatie.nl

 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op online trainingen, ontwikkeld en beschikbaar gesteld door HerstelMijnRelatie.nl. 

Artikel 1 - Inleidende bepaling

In deze algemene voorwaarden hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:

  • HerstelMijnRelatie.nl: HerstelMijnRelatie.nl, gevestigd aan de Bonenkruidstraat 5, 1313 DG Almere en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met handelsnaam Coers Mediation onder nummer 55528724.
  • Overeenkomst: de overeenkomst die tot stand komt op het moment van inschrijving bij de online training van HerstelMijnRelatie.nl. Hierdoor verbindt HerstelMijnRelatie.nl zich jegens de deelnemer tot het verschaffen van de door haar ontwikkelde training.
  • Deelnemer: de partij met wie HerstelMijnRelatie.nl een overeenkomst heeft gesloten, die onderworpen is aan deze algemene voorwaarden.

Artikel 2 - Totstandkoming en inhoud overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de deelnemer van het aanbod van HerstelMijnRelatie.nl.  

Artikel 3 - Betaling
De betaling geschiedt voordat de training geleverd wordt. Is de deelnemer in gebreke of in verzuim met het nakomen van financiële verplichtingen dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening van en buiten rechte voor rekening van de deelnemer. 

Artikel 4 - Wijzigingen door HerstelMijnRelatie.nl
HerstelMijnRelatie.nl heeft het recht de overeenkomst op te zeggen, bij onbehoorlijk gebruik van de training, bij het kopiëren en/of het doorgeven van inloggegevens aan derden.

HerstelMijnRelatie.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in het trainingsprogramma.

Artikel 5 - Aansprakelijkheid
HerstelMijnRelatie.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de training.

Als de training niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de deelnemer op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben, is de deelnemer verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan HerstelMijnRelatie.nl. Indien HerstelMijnRelatie.nl derving van trainingsgenot kan worden verweten als gevolg van het niet beschikbaar zijn van de training gedurende 7 dagen of langer, bedraagt de vergoeding ten hoogste éénmaal de trainingssom.

Indien er sprake is van overmacht, te weten abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden, dan draagt ieder zijn eigen schade.

Artikel 6 - Verplichtingen van de deelnemer
De deelnemer die zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van een training daardoor wordt bemoeilijkt, kan door HerstelMijnRelatie.nl van de training worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer.

Artikel 7 - Annulering  
Annulering is niet meer mogelijk nadat de inlogcodes verzonden zijn. 

Artikel 8 - Klachtenbehandeling
Een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst moet zo spoedig mogelijk worden gemeld bij HerstelMijnRelatie.nl, opdat deze een passende oplossing kan treffen. Als een tekortkoming niet bevredigend wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen één maand na de melding schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij HerstelMijnRelatie.nl. U krijgt daarop binnen 30 dagen schriftelijk een inhoudelijke reactie.

Artikel 9 - Duur van de online training
Deelnemer krijgt gedurende 2 kalenderjaren onbeperkte toegang tot de online training en zijn zelf ingevoerde persoonlijke informatie. 

Artikel 10 - Toepasselijk recht
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Copyright © Herstel mijn Relatie

 

Inloggen in uw account